Maastricht | 043 - 321 59 29

Actueel

Arbeidsrecht

Het ontslagrecht (weer) op de schop
Het ontslagrecht (weer) op de schop

In 2015 is met de inwerkingtreding van de bulk van de Wet werk en zekerheid (Wwz) het ontslagrecht grondig gewijzigd. Het nieuwe kabinet heeft inmiddels, onder leiding van minister Koolmees van SZW, een wetsvoorstel ontworpen; de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). We keren daarmee deels terug naar de situatie van vóór de inwerkingtreding van de Wwz. Met de Wwz werd de regel ingevoerd dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever alleen opgezegd mag worden wegens een redelijke grond. De werkgever mag bij een verzoek tot ontbinding door de kantonrechter wel meerdere gronden aanvoeren, maar ten minste één van die gronden moet door het ontslagdossier gedragen kunnen worden. Als de gronden niet volledig onderbouwd kunnen worden dan mogen die (gedeeltelijke) redelijke gronden niet bij elkaar genomen (gecumuleerd) worden door de kantonrechter om zo een ontbinding te rechtvaardigen. Dat mocht onder het oude recht wél, en dat mag ook weer als het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Bestuursrecht

Provincie Limburg en de dolgedraaide hotelmarkt
Provincie Limburg en de dolgedraaide hotelmarkt

In februari 2018 verscheen een in opdracht van de provincie Limburg uitgevoerd hotelmarktonderzoek. Daaruit blijkt dat de marktruimte voor nieuwe hotelkamers in Limburg zeer beperkt is en de plannen om nieuwe hotels te realiseren de marktruimte overschrijden. De provincie zegt bij monde van verantwoordelijk deputé Teunissen dit onderzoek te zullen gebruiken als basis voor de beoordeling van nieuwe initiatieven.

Ondernemingsrecht

De positie van een vennoot in een failliete vennootschap onder firma
De positie van een vennoot in een failliete vennootschap onder firma

Ondanks het feit dat een VOF geen eigen vermogen heeft, kan zij toch failliet worden verklaard. Dit heeft te maken met het afgescheiden vermogen dat ten behoeve van de vennoten is gevormd. Voor de faillietverklaring van de VOF is onder andere vereist dat summierlijk is gebleken van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat zij in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

Ondernemingsrecht

Turboliquidatie
Turboliquidatie

Indien een rechtspersoon geen baten meer heeft, bestaat de mogelijkheid om deze te ontbinden. Dit proces wordt ook wel turboliquidatie genoemd. Voor ontbinding is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. Vervolgens dient dat besluit in de registers van de Kamer van Koophandel te worden ingeschreven.

Arbeidsrecht

Even voorstellen
Even voorstellen

Via deze weg wil ik graag Firi Boukhris aan u voorstellen. Na een stageperiode van twee maanden bij Kerckhoffs Advocaten, heeft Firi besloten bij ons te blijven. Firi zit momenteel in de laatste fase van haar master Handel- en Ondernemingsrecht. Het werk gedurende haar stageperiode is haar zo goed bevallen dat zij thans een carrière ambieert binnen de advocatuur. Wij wensen Firi veel succes bij ons kantoor.

Fiscaal recht

Draait de Belastingdienst door?
Draait de Belastingdienst door?

Ik ben geneigd deze vraag positief te beantwoorden nu de Belastingdienst niet schroomt de door derden in het buitenland gestolen informatie te gebruiken om forse naheffingsaanslagen op te leggen zonder dat een noemenswaardige controle heeft plaatsgevonden.

Arbeidsrecht

Is een oproepcontract wel zo flexibel?
Is een oproepcontract wel zo flexibel?

Het antwoord op de bovenstaande vraag is veelal afhankelijk van de manier waarop de werkgever de arbeidsverhouding met een oproepcontract feitelijk vorm geeft. Met enige regelmaat kom ik situaties tegen waarbij een werkgever denkt dat op haar niet de wettelijke werkgeversverplichtingen rusten als het gaat om een oproepkracht. Een voorbeeld van een oproepcontract is een 0-urencontract. Daarbij komen werkgever en werknemer overeen dat de werknemer verplicht is bij een oproep te komen werken, zonder dat vooraf een vast aantal arbeidsuren uren per week is vastgesteld. Bij ontslag of bij ziekte roept de werkgever de werknemer bijvoorbeeld simpelweg niet meer op. Dat is echter niet zonder meer toegestaan.

Vastgoedrecht

Contractuele uitsluiting van bezwaar of beroep? Opgepast!
Contractuele uitsluiting van bezwaar of beroep? Opgepast!

Bij verkooptransacties van onroerend goed bedingt de verkoper dikwijls dat de koper en diens rechtsopvolger(s) geen bezwaar of beroep mogen instellen tegen (toekomstige) ruimtelijke of milieuhygiënische ontwikkelingen die in het belang van verkoper (kunnen) zijn (bijvoorbeeld omdat de verkoper naast het verkochte een bedrijf blijft exploiteren of andere eigendom blijft houden dat hij onbelemmerd wil gebruiken). Vaak wordt daaraan in de overeenkomst een boetebepaling gekoppeld. Mag dat juridisch gezien? De rechtbank Limburg heeft recent daarover een interessante uitspraak gedaan (*).

Heeft u een vraag?

Kerckhoffs Advocaten bestaat sinds 1950. In de loop der jaren zijn we gegroeid, maar de menselijke maat is steeds belangrijk voor ons gebleven. Enerzijds omdat het vanuit juridisch oogpunt zinnig is: om de voor u passende oplossing te vinden, moeten wij u en uw onderneming goed kennen. Maar anderzijds willen we nooit vergeten dat we te maken hebben met mensen: bij Kerckhoffs Advocaten krijgt u persoonlijke aandacht.

Naam is verplicht

E-mail is verplicht

Telefoonnummer is vereist

Vergeet je vraag niet