Maastricht | 043 - 321 59 29

Actueel

Bestuursrecht

Om tafel op last van de gemeente
Om tafel op last van de gemeente

Veel gemeenten zijn het beu dat conflicten over het omgevingsrecht via allerlei bezwaar- en beroepsprocedures over hun rug worden uitgevochten. De plannenmaker en de buur(t) moeten het geschil eerst maar onderling proberen op te lossen aldus de overheid. Vanuit die visie wordt in steeds meer bestemmingsplannen en verordeningen een zogenaamde omgevingsdialoog voorgeschreven opdat de lieve vrede kan worden bewaard.

Ondernemingsrecht

Franchisegevers (nog steeds) niet verplicht tot verschaffing omzetverwachtingen in precontractuele fase
Franchisegevers (nog steeds) niet verplicht tot verschaffing omzetverwachtingen in precontractuele fase

Sinds 2002 is het vaste jurisprudentie dat uit hetgeen redelijkheid en billijkheid eisen, in verband met de aard van de franchiseovereenkomst, niet de algemene regel voortvloeit dat op de franchisegever een plicht rust om een franchisenemer te voorzien van informatie omtrent omzet en/of winstverwachtingen.

Bestuursrecht

Handhaving op een presenteerblaadje
Handhaving op een presenteerblaadje

De overheid is in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen illegale situaties/overtredingen. Echter als het bevoegd gezag niet optreedt (bijvoorbeeld wegens onwetendheid) dan kan verzocht worden om tot handhaving over te gaan. Hoe zorg je ervoor dat zo’n verzoek ook gehonoreerd wordt? Enige tips:

Ondernemingsrecht

Het blijft misgaan met de ingebrekestelling
Het blijft misgaan met de ingebrekestelling

Het komt vaak voor dat een contractspartij zijn of haar kant van de overeenkomst niet deugdelijk nakomt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een ondeugdelijke woning is overgedragen of een bedrijfsgebouw is gebouwd dat allerlei gebreken bevat. In dergelijke gevallen moet er zo snel mogelijk een ingebrekestelling worden verstuurd. Dit houdt kortgezegd in dat alsnog deugdelijke nakoming wordt verwacht binnen een redelijke termijn. Deze termijn is afhankelijk van de omvang van de vereiste herstelwerkzaamheden.

Handelsrecht

Online winkelen: wees alert!
Online winkelen: wees alert!

Consumenten weten vaak niet dat zij bij een online aankoop meer bescherming genieten dan bij een aankoop in de winkel zelf. De gedachte hierachter is dat consumenten bij online winkelen vaak impulsief handelen, waardoor zij volgens de wetgever extra bescherming horen te genieten.

Ondernemingsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid

In beginsel is een bestuurder van een besloten of naamloze vennootschap niet persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van de vennootschap. Op die regel kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Een voorbeeld daarvan is de situatie waarin aan de zogenaamde Beklamel-norm wordt voldaan. Die norm houdt in dat de bestuurder namens de vennootschap verplichtingen is aangegaan, terwijl hij wist of redelijkerwijze moest begrijpen dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de schuldeiser op grond daarvan zou lijden.

Ondernemingsrecht

Beroep op het opschortingsrecht bij niet-nakoming
Beroep op het opschortingsrecht bij niet-nakoming

Wanneer partijen een overeenkomst sluiten, wordt meestal afgesproken dat de ene partij bepaalde verplichtingen nakomt in ruil waarvoor de andere partij andere verplichtingen nakomt. Wanneer een overeenkomst vervolgens door één partij niet wordt nagekomen, heeft u - naast een aantal andere mogelijkheden - de mogelijkheid om uw verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten c.q. uit te stellen. Dit recht waar u dan gebruik van maakt wordt het opschortingsrecht genoemd.

Ondernemingsrecht

De AVG en MKB
De AVG en MKB

Veel MKB’ers hebben zich zorgen gemaakt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar nu blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet direct langs gaat bij de mkb-er ‘op de hoek’, tenzij sprake is van duidelijke overtredingen en/of een klacht over een onderneming. Dit heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken laten weten in antwoord op Kamervragen.

Arbeidsrecht

Arbeidsvoorwaarden bij supermarkten
Arbeidsvoorwaarden bij supermarkten

Vorige week bracht de NOS het bericht dat niet alle supermarkten de voor hen geldende CAO naleven als het aankomt op jonge supermarktmedewerkers. Het gaat daarbij voornamelijk om medewerkers van Albert Heijn en Jumbo met een bijbaan. Hoewel er twee verschillende cao’s zijn, één voor kleine zelfstandigen en franchisenemers en één voor supermarkten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL). Deze cao’s zijn vrijwel identiek, daarom wordt gesproken over de “Supermarkt CAO”. Er werden aantal problemen gesignaleerd voor de “erbijbaners” (zo worden medewerkers met een bijbaan in de CAO genoemd).

Heeft u een vraag?

Kerckhoffs Advocaten bestaat sinds 1950. In de loop der jaren zijn we gegroeid, maar de menselijke maat is steeds belangrijk voor ons gebleven. Enerzijds omdat het vanuit juridisch oogpunt zinnig is: om de voor u passende oplossing te vinden, moeten wij u en uw onderneming goed kennen. Maar anderzijds willen we nooit vergeten dat we te maken hebben met mensen: bij Kerckhoffs Advocaten krijgt u persoonlijke aandacht.