Maastricht | 043 - 321 59 29
04-07-2019

Gaat u akkoord met wat u niet heeft gelezen?

Handelsrecht

Artikel 6:238 lid 2 BW bepaalt dat algemene voorwaarden in een overeenkomst met een consument duidelijk en begrijpelijk moeten zijn. Die regel berust op artikel 5 Richtlijn oneerlijke bedingen. Vaak gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden zonder deze eerst te lezen.

Vaak gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden zonder deze eerst te lezen. Het niet doorlezen van de algemene voorwaarden mag niet als gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest. Om de consument bescherming te bieden heeft de wetgever gesteld wat er in de algemene voorwaarden mag staan. Bepaalde bedingen in de algemene voorwaarden zijn volgens de zwarte en grijze lijst ‘onredelijk bezwarend’, en daarmee vernietigbaar. Dit beding is dan te bezwarend voor de consument om hem hieraan te houden. De voorwaarden op de zwarte lijst zijn altijd vernietigbaar omdat deze een te grote inbreuk maken op rechten van een van de partijen. De voorwaarden op de grijze lijst maken een minder grote inbreuk op de rechten van een van de partijen en worden hierdoor slechts geacht onredelijk bezwarend. In dit laatste geval kan er worden bewezen dat het toch om een redelijke voorwaarde gaat en hierdoor niet vernietigbaar is.

Op grond van het richtlijnconform geïnterpreteerde art. 6:233 sub a BW is de rechter verplicht ambtshalve te onderzoeken of een beding onredelijk bezwarend is. In art. 6 van richtlijn 93/13/EEG inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten eist dat de lidstaten regelen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet binden. In diverse arresten heeft het Hof van Justitie deze bepaling aldus uitgelegd dat zij op de nationale rechter de verplichting legt ambtshalve te beoordelen of een beding oneerlijk is ‘zodra hij over de daartoe noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt’. Acht hij een beding oneerlijk, dan dient hij het buiten toepassing te laten, tenzij de consument zich hiertegen verzet (zie o.a. HvJ 4 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:350, NJ 2009/395 m.nt. M.R. Mok, RAV 2009/93).

De rechter onderzoekt dus of een beding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is. Dat onderzoek doet hij ambtshalve, dat wil zeggen: uit eigen beweging. Dus ook als de consument niet zelf de onredelijkheid van een beding heeft aangevoerd. Hiermee wordt de consument nog beter beschermd.

Wees ondanks deze bescherming voorzichtig met het tekenen van algemene voorwaarden, in beginsel gelden ze. Wilt u graag van u al getekende algemene voorwaarden af of moeten er goede algemene voorwaarden worden opgesteld, dan is het verstandig om een jurist te contacteren.

Gerelateerde items

Handelsrecht

Waarom ondertekenen we contracten?
Waarom ondertekenen we contracten?

In de handel worden afspraken vaak bevestigd met een ondertekend contract. Dit gaat al honderden jaren zo, hetgeen niemand zal verbazen. Minder bekend is de juridische consequentie van een ondertekend contract. Deze consequentie is anders dan veel ondernemers denken. Een mondelinge afspraak is evenzeer geldig als een ondertekend contract. Een ondertekend contract hoeft ook niet boven een mondelinge afspraak te gaan. Een mondelinge afspraak en een ondertekend contract zijn in zoverre juridisch gelijkwaardig.

Handelsrecht

Het gaat goed mis met de boekhoudplicht
Het gaat goed mis met de boekhoudplicht

Dat ieder jaar een jaarrekening moet worden gepubliceerd, is niets nieuws. De meeste ondernemers weten dit en zorgen ervoor dat binnen vijf maanden (of, indien wordt verlengd, tien maanden) een jaarrekening wordt opgemaakt. Dit wordt vaak uitbesteed aan accountants.

Handelsrecht

Het ontbinden van een overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming
Het ontbinden van een overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming

Stel u heeft een overeenkomst afgesloten met partij X. Deze bouwt (bijvoorbeeld) een dak voor u. Na afronding van zijn werkzaamheden blijkt het dak enorm te lekken waardoor partij X de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen en dus tekortschiet. Wat kunt u in dit geval doen en hoe ontbindt u de overeenkomst met de andere partij?

Handelsrecht

Prijspolitiek? Let erop!
Prijspolitiek? Let erop!

Ondernemers willen met een goede marge verkopen. Die marge wordt alleen maar beter als de wereld wordt afgestruind naar merkproducten die in de verschillende werelddelen tegen verschillende prijzen worden aangeboden. Hoe interessant is het om een product in Zuid-Afrika te kopen tegen een bepaalde prijs, terwijl datzelfde product in de EU wordt aangeboden voor het dubbele, althans voor veel meer dan hetzelfde product in Zuid-Afrika? Mag je dan het product in Zuid-Afrika kopen en naar de EU importeren?

Handelsrecht

Online winkelen: wees alert!
Online winkelen: wees alert!

Consumenten weten vaak niet dat zij bij een online aankoop meer bescherming genieten dan bij een aankoop in de winkel zelf. De gedachte hierachter is dat consumenten bij online winkelen vaak impulsief handelen, waardoor zij volgens de wetgever extra bescherming horen te genieten.

Handelsrecht

En dan betalen ze de rekening niet.
En dan betalen ze de rekening niet.

Op enig moment krijgt vrijwel elke ondernemer ermee te maken: debiteuren die niet betalen. Heel vervelend en tijdrovend bovendien. Wat je wilt is een snelle en efficiënte oplossing. Een die niet ook nog eens veel geld gaat kosten. Een incassobureau inschakelen dan maar? Steeds meer bedrijven kiezen voor een slimmere oplossing.

Handelsrecht

Voorkom teleurstelling, stuit op tijd!
Voorkom teleurstelling, stuit op tijd!

Rechtsvorderingen verjaren na verloop van tijd. Het gevolg hiervan is dat het vorderingsrecht van de schuldeiser vervalt. Om dit te voorkomen moet de schuldeiser de verjaring stuiten.

Handelsrecht

De menselijke robot?
De menselijke robot?

Gaat de ontwikkeling van de robot zo ver, dat u binnenkort een gesprek heeft met een robot in het advocatenkantoor. Onlangs presenteerde een trendsetterig Amsterdams kantoor een dergelijke plastieke medewerker.

Handelsrecht

Welke ondernemer kent deze zinsneden niet?
Welke ondernemer kent deze zinsneden niet?

‘Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening’, ‘Aansprakelijkheid wordt uitgesloten tot het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert’, ‘Wij vrijwaren ons van alle claims’.

Handelsrecht

Einde monopolie grote ondernemingen: geen lange betalingstermijnen meer
Einde monopolie grote ondernemingen: geen lange betalingstermijnen meer

Op 1 juli 2017 is de “Wet Late Betalingen” (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen) in werking getreden. De wet moet een einde maken aan de monopoliepositie van grote ondernemingen, in het kader van onderhandelingen over betalingstermijnen met kleine(re) ondernemingen.

Handelsrecht

Phishing
Phishing

Recentelijk sprak ik iemand die slachtoffer is geworden van phishing: het achterhalen van persoonlijke (bank)gegevens door criminelen. Hoewel phishing inmiddels bekend is bij de meeste mensen, merk ik niet dat er een afname is van het aantal slachtoffers.

Handelsrecht

Red mijn vakantie
Red mijn vakantie

Helaas is het aan de orde van de dag, vakantiebestemmingen die "ineens" niet meer veilig zijn. Wat nu als u die geboekte vakantie wilt annuleren? Moet u dan de kosten voor annulering betalen?

Handelsrecht

Bedenktermijn na het afsluiten van contracten
Bedenktermijn na het afsluiten van contracten

Je ziet het vaak, energieleveranciers en telecombedrijven die in grote electronicazaken een stand hebben en hun producten verkopen aan het winkelend publiek.

Handelsrecht

Debiteuren
Debiteuren

In de tijden dat we zwerven tussen kunst en kitsch lijkt in het ongunstige geval ook voor kitsch veel geld nodig te zijn, dus van belang is ook voor de eigen bedrijfsvoering dat debiteuren snel betalen.

Uw specialist
mr. Sacha de Block
mr. Sacha de Block
  • Handelsrecht
  • Personen- en familierecht
  • Ondernemingsrecht
Bekijk volledig profiel