Maastricht | 043 - 321 59 29
06-06-2017

Mijn huurder is failliet… En nu? Inroeping van een bankgarantie

Ondernemingsrecht

Stel u heeft als verhuurder van een pand een bankgarantie bedongen, voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder. De huurder gaat failliet, u lijdt schade en u roept de bankgarantie in. Mag dat? Wat gebeurt er dan met de regresvordering van de bank op de (gefailleerde) huurder?

Daarover is op 17 februari jl. een interessant arrest gewezen door de Hoge Raad. Uitgangspunt op grond van de faillissementswet is dat na het faillissement van de huurder, zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen. Vanaf de datum van het faillissement vormen de verschuldigde huurpenningen boedelschulden. Deze hoeven dus niet ter verificatie te worden ingediend.

Op grond van voornoemd arrest van de Hoge Raad kan de bank, wanneer door de verhuurder aanspraak is gemaakt op de bankgarantie, haar regresvordering op de (gefailleerde) huurder niet uitoefenen en ook jegens de faillissementsboedel geen aanspraak maken op de betreffende gelden. Voorwaarde voor toepassing van die regel is dat de verhuurder (in het geval er geen bankgarantie zou zijn bedongen of ingeroepen) zelf ook geen (directe) aanspraak op die gelden kon maken.
De bank kan haar positie versterken door overeen te komen dat de bankgarantie niet kan worden ingeroepen indien er geen of weinig verhaalsmogelijkheden zijn voor de bank. Met name voor de verhuurder verdient het in een dergelijk geval aanbeveling om de inhoud van de bankgarantie te laten toetsen. 

Gerelateerde items

Ondernemingsrecht

Zuiverheid en recht in de leer
Zuiverheid en recht in de leer

De Accountantskamer heeft bepaald dat de combinatie van advocaat en accountant in een persoon, een ongelukkige omstandigheid is. Accountants treden vanuit hun functie meer objectief op, terwijl een advocaat partijdig is, doordat hij, binnen zekere grenzen, volledig achter zijn cliënt staat en zijn belangen laat prevaleren. Dat maakt de positie van de advocaat uniek en brengt hem in een bijzondere positie.

Ondernemingsrecht

Gouden tip voor ondernemers - algemene voorwaarden
Gouden tip voor ondernemers - algemene voorwaarden

In de juridische praktijk komt een zogenaamde battle of the forms vaak voor. Dit houdt in dat twee of meer ondernemers allen hun algemene voorwaarden van toepassing hebben verklaard op een overeenkomst.

Ondernemingsrecht

Time-out!
Time-out!

Mensen met schulden raken vaak van de regen in de drup. Regelmatig blijkt de vicieuze cirkel niet te doorbreken en is het niet mogelijk om de penibele financiële situatie binnen een acceptabele termijn te beëindigen. Een faillissement of schuldsaneringstraject is dan vaak het gevolg. Per 1 april 2017 is er voor natuurlijke personen een extra mogelijkheid om die financiële situatie aan te pakken.

Ondernemingsrecht

Retentierecht?
Retentierecht?

Mag een boekhouder, accountant of financieel adviseur het retentierecht uitoefenen? Retentierecht is de bevoegdheid die aan de schuldeiser toekomt om de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de uitstaande factuur is betaald. Geldt dat voor alle goederen die de boekhouder, accountant of financieel adviseur onder zich heeft of is dat toch beperkt?

Uw specialist
mr. Luc van Dooren
mr. Luc van Dooren
  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht
  • Insolventierecht
  • Fiscaal recht
Bekijk volledig profiel