Maastricht | 043 - 321 59 29
17-10-2017

Welke ondernemer kent deze zinsneden niet?

Handelsrecht

‘Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening’, ‘Aansprakelijkheid wordt uitgesloten tot het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert’, ‘Wij vrijwaren ons van alle claims’.

Dit soort uitsluitingsclausules, ook wel exoneratiebedingen genoemd, worden zeer frequent en op vele wijzen opgenomen in overeenkomsten dan wel in de daarbij van toepassing zijnde algemene voorwaarden tussen ondernemingen en particulieren en ondernemingen onderling.

Achteraf wordt niet zelden door de benadeelde partij de vraag aan de rechter voorgelegd of de risicoverdeling die volgt uit het exoneratiebeding rechtens wel door de beugel kan.

Ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden de rechter een beroep op de onaanvaardbaarheid van het exoneratiebeding honoreert, kan het volgende worden opgemerkt. De rechter dient het exoneratiebeding te onderwerpen aan verschillende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de zwaarte van de schuld. Alle omstandigheden waar een partij zich op beroept dienen door de rechter afgewogen te worden. Het feit dat er bijvoorbeeld een verzekering in het spel is, kan de onaanvaardbaarheid van het beding wegnemen.

Ten aanzien van de situatie dat u als ondernemer een exoneratiebeding overeenkomt met een andere ondernemer kan geconcludeerd worden dat een beroep op het exoneratiebeding zelden als onaanvaardbaar wordt gekwalificeerd. De risicoverdeling die ondernemers met elkaar overeenkomen, dient in bijna alle gevallen naderhand voor lief te worden genomen.

Een uitzondering op het voorgaande geldt, indien een ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikte(n), bewust roekeloos dan wel opzettelijk hebben gehandeld. Een beroep op iedere andere exoneratie is in beginsel aanvaardbaar. Een ondernemer kan zich dus wel uitsluiten voor bewust roekeloos handelen van zijn ondergeschikte(n) die niet met de leiding van de onderneming zijn belast. Om niet bewust roekeloos te handelen dient er een zorgplicht in acht te worden genomen. Het niet tijdig anticiperen op mogelijk schadeveroorzakende situaties die zich kunnen voordoen en het ten behoeve daarvan niet in acht nemen van een zorgplicht, kan leiden tot bewuste roekeloosheid.

Het uitgangspunt bij professionele partijen in commerciële relaties blijft echter dat – gezien de contractsvrijheid – partijen risico’s mogen verdelen op een door hen zelf te bepalen wijze. Die risico’s dienen blijkens de rechtspraak in beginsel dan ook geëerbiedigd te worden. Zolang ondernemers zich dan ook niet bevinden op het grensgebied van opzet en bewuste roekeloosheid, hebben zij weinig te vrezen.

Gerelateerde items

Handelsrecht

Waarom ondertekenen we contracten?
Waarom ondertekenen we contracten?

In de handel worden afspraken vaak bevestigd met een ondertekend contract. Dit gaat al honderden jaren zo, hetgeen niemand zal verbazen. Minder bekend is de juridische consequentie van een ondertekend contract. Deze consequentie is anders dan veel ondernemers denken. Een mondelinge afspraak is evenzeer geldig als een ondertekend contract. Een ondertekend contract hoeft ook niet boven een mondelinge afspraak te gaan. Een mondelinge afspraak en een ondertekend contract zijn in zoverre juridisch gelijkwaardig.

Handelsrecht

Het gaat goed mis met de boekhoudplicht
Het gaat goed mis met de boekhoudplicht

Dat ieder jaar een jaarrekening moet worden gepubliceerd, is niets nieuws. De meeste ondernemers weten dit en zorgen ervoor dat binnen vijf maanden (of, indien wordt verlengd, tien maanden) een jaarrekening wordt opgemaakt. Dit wordt vaak uitbesteed aan accountants.

Handelsrecht

Het ontbinden van een overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming
Het ontbinden van een overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming

Stel u heeft een overeenkomst afgesloten met partij X. Deze bouwt (bijvoorbeeld) een dak voor u. Na afronding van zijn werkzaamheden blijkt het dak enorm te lekken waardoor partij X de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen en dus tekortschiet. Wat kunt u in dit geval doen en hoe ontbindt u de overeenkomst met de andere partij?

Handelsrecht

Prijspolitiek? Let erop!
Prijspolitiek? Let erop!

Ondernemers willen met een goede marge verkopen. Die marge wordt alleen maar beter als de wereld wordt afgestruind naar merkproducten die in de verschillende werelddelen tegen verschillende prijzen worden aangeboden. Hoe interessant is het om een product in Zuid-Afrika te kopen tegen een bepaalde prijs, terwijl datzelfde product in de EU wordt aangeboden voor het dubbele, althans voor veel meer dan hetzelfde product in Zuid-Afrika? Mag je dan het product in Zuid-Afrika kopen en naar de EU importeren?

Handelsrecht

Online winkelen: wees alert!
Online winkelen: wees alert!

Consumenten weten vaak niet dat zij bij een online aankoop meer bescherming genieten dan bij een aankoop in de winkel zelf. De gedachte hierachter is dat consumenten bij online winkelen vaak impulsief handelen, waardoor zij volgens de wetgever extra bescherming horen te genieten.

Handelsrecht

En dan betalen ze de rekening niet.
En dan betalen ze de rekening niet.

Op enig moment krijgt vrijwel elke ondernemer ermee te maken: debiteuren die niet betalen. Heel vervelend en tijdrovend bovendien. Wat je wilt is een snelle en efficiënte oplossing. Een die niet ook nog eens veel geld gaat kosten. Een incassobureau inschakelen dan maar? Steeds meer bedrijven kiezen voor een slimmere oplossing.

Handelsrecht

Voorkom teleurstelling, stuit op tijd!
Voorkom teleurstelling, stuit op tijd!

Rechtsvorderingen verjaren na verloop van tijd. Het gevolg hiervan is dat het vorderingsrecht van de schuldeiser vervalt. Om dit te voorkomen moet de schuldeiser de verjaring stuiten.

Handelsrecht

De menselijke robot?
De menselijke robot?

Gaat de ontwikkeling van de robot zo ver, dat u binnenkort een gesprek heeft met een robot in het advocatenkantoor. Onlangs presenteerde een trendsetterig Amsterdams kantoor een dergelijke plastieke medewerker.

Handelsrecht

Einde monopolie grote ondernemingen: geen lange betalingstermijnen meer
Einde monopolie grote ondernemingen: geen lange betalingstermijnen meer

Op 1 juli 2017 is de “Wet Late Betalingen” (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen) in werking getreden. De wet moet een einde maken aan de monopoliepositie van grote ondernemingen, in het kader van onderhandelingen over betalingstermijnen met kleine(re) ondernemingen.

Handelsrecht

Phishing
Phishing

Recentelijk sprak ik iemand die slachtoffer is geworden van phishing: het achterhalen van persoonlijke (bank)gegevens door criminelen. Hoewel phishing inmiddels bekend is bij de meeste mensen, merk ik niet dat er een afname is van het aantal slachtoffers.

Handelsrecht

Red mijn vakantie
Red mijn vakantie

Helaas is het aan de orde van de dag, vakantiebestemmingen die "ineens" niet meer veilig zijn. Wat nu als u die geboekte vakantie wilt annuleren? Moet u dan de kosten voor annulering betalen?

Handelsrecht

Bedenktermijn na het afsluiten van contracten
Bedenktermijn na het afsluiten van contracten

Je ziet het vaak, energieleveranciers en telecombedrijven die in grote electronicazaken een stand hebben en hun producten verkopen aan het winkelend publiek.

Handelsrecht

Debiteuren
Debiteuren

In de tijden dat we zwerven tussen kunst en kitsch lijkt in het ongunstige geval ook voor kitsch veel geld nodig te zijn, dus van belang is ook voor de eigen bedrijfsvoering dat debiteuren snel betalen.

Uw specialist
mr. Philippe Kerckhoffs
mr. Philippe Kerckhoffs
  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
  • Handelsrecht
Bekijk volledig profiel