Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Philippe Kerckhoffs

Philippe is sinds september 2017 werkzaam bij Kerckhoffs Advocaten. Hij rondde in oktober zijn master privaatrecht (cum laude) af aan de Universiteit van Maastricht. Ter verbreding van zijn horizon en het opdoen van ervaring, heeft hij afgelopen jaar bij verschillende grote advocatenkantoren in de Randstad gewerkt. Afgelopen zomer heeft hij bewust gekozen om aan de slag te gaan bij een kantoor dat zich voornamelijk focust op ondernemingen.

“De menselijke maat die ik al van jongs af aan bespeurde in de praktijk van Kerckhoffs Advocaten, gecombineerd met de interessante ondernemingen die wij bijstaan, hebben mij gedreven om deel uit te maken van dit team bevlogen en gepassioneerde advocaten.”

 

Net als zijn vader en zus heeft Philippe altijd al een interesse en passie gekoesterd voor de rechtsgeleerdheid. Philippe is geïnteresseerd hoe de maatschappij werkt en wilt zoveel mogelijk maatschappelijk betrokken zijn. Daarnaast volgt hij de politiek met veel belangstelling op de voet. Naast zijn studies aan de Universiteit van Maastricht, heeft hij ook enkele maanden in Londen gestudeerd. Nadat hij in oktober 2017 zijn Master in het Privaatrecht cum laude afrondde, ging hij in de Randstad aan de slag bij enkele grote advocatenkantoren, alvorens hij zijn carrière bij Kerckhoffs Advocaten voortzette. Tijdens zijn stages kreeg Philippe voor zichzelf de bevestiging dat de keuze voor de advocatuur een juiste keuze is. In zijn werk bij Kerckhoffs Advocaten focust Philippe zich op het ondernemings- en insolventierecht. Wat hem keer op keer drijft, is om het best mogelijke resultaat te bereiken voor zijn cliënten en derhalve voor cliënten echt van toegevoegde waarde te zijn. Philippe heeft een enorme ondernemersdrift. Tot voor kort had hij een eigen bedrijf in licht- en geluidsverhuur en gedurende zijn studententijd is hij bij verschillende organisaties nauw betrokken geweest.

 

In de komende jaren wil Philippe inzetten op nóg verdergaande specialisaties binnen Kerckhoffs Advocaten om cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn en de deskundigheid van het kantoor te waarborgen en gestand te doen. Tegelijkertijd wil hij de waarden en normen van het familiebedrijf in stand te houden. Zijn ambitie? Samen met zijn zus Valérie en andere ambitieuze advocaten partner worden en het familiebedrijf voortzetten.

Gerelateerde items

Ondernemingsrecht

De grens van het agenderingsrecht van aandeelhouders
De grens van het agenderingsrecht van aandeelhouders

Uit artikel 2:114a BW volgt dat aandeelhouders of certificaathouders die tenminste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, een onderwerp waarvan de behandeling tijdig schriftelijk is verzocht, dient te worden opgenomen in de oproeping. Dit betreft een uitzondering op de hoofdregel van artikel 2:109 BW, die behelst dat het bestuur en de raad van commissarissen bevoegd zijn tot bijeenroeping van de algemene vergadering en tot vaststelling van de agenda van de te behandelen onderwerpen.

Ondernemingsrecht

Onterechte faillissementsaanvraag door bestuurder?
Onterechte faillissementsaanvraag door bestuurder?

De wet bepaalt dat het bestuur van een vennootschap niet bevoegd is tot het indienen van een verzoek tot faillietverklaring zonder opdracht daartoe van de aandeelhoudersvergadering, behoudens in de statuten opgenomen uitzonderingen.

Ondernemingsrecht

Nieuwe regeling personenvennootschappen
Nieuwe regeling personenvennootschappen

Begin 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen ter consultatie voorgelegd. De huidige regeling voor personenvennootschappen stamt van 1839 en is sinds die tijd niet meer grondig herzien, waardoor de regeling thans niet meer voldoet aan de huidige behoeften. Bij goedkeuring van het wetsvoorstel, zal (voornamelijk) het navolgende veranderen:

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
  • Handelsrecht